Sökning: "Lifestyle-Routine Activities Theory"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lifestyle-Routine Activities Theory.

  1. 1. SITUATIONAL CRIMINOGENIC EXPOSURE DURING ADOLESCENCE – A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SITUATIONAL CRIMINOGENIC FEATURES AND OFFENDING AND VICTIMIZATION

    Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Alexander Engström; [2015]
    Nyckelord :Adolescents; criminogenic exposure; Lifestyle-Routine Activities Theory; offending; situations; space-time budget; victimization;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan kriminalitet, viktimisering och exponering för kriminogena situationer. Självrapporterad data samlades in vid tre tillfällen från 525 Malmöungdomar, varav 320 uppfyllde studiens inkluderingskriterier. LÄS MER