Sökning: "Lika"

Visar resultat 21 - 25 av 9619 uppsatser innehållade ordet Lika.

 1. 21. Varierad undervisning och dess påverkan på elevers kunskapsinhämtning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isak Huynh; Linn Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vår kunskapsöversikt har vi arbetat kring frågeställningen “Vilka argument finns det för att en varierad undervisning skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling i religionsundervisningen?” Samt belyses motargument som finns och som pekar på att den varierande undervisningen kan utgöra ett hinder för kunskapsinhämtningen.  I informationssökandet om kunskapsöversikten har vi sökt på olika databaser och nyckelord för att få fram så stort urval av artiklar, rapporter och avhandlingar som möjligt. LÄS MER

 2. 22. Värdeladdade områden i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Robin Hembo; Emil Eskilsson; [2021]
  Nyckelord :bedömning; Förintelsen; ifrågasättande; kritiskt tänkande; motivering; planering; undervisning; värdegrund; värdeladdade områden;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur historielärare planerar, genomför och bedömer sitt arbete med värdeladdade områden för att uppmuntra eleverna till ifrågasättande utan att elevernas uttalanden strider mot värdegrunden. Vi använder tre stycken frågeställningar: "Hur planerar, genomför och bedömer historielärare arbetet med värdeladdade områden?", "Tillåts elever förhålla sig ifrågasättande till Förintelsen?" och "Hur motiverar lärarna sina metodiska och didaktiska val gällande arbetet med värdeladdade områden?". LÄS MER

 3. 23. (O)lika inför lagen - en diskursanalytisk studie av rekvisitet "annat socialt nedbrytande beteende" i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Andersson Peldan; Fanny Enblad; [2021]
  Nyckelord :Key words: Institutional care; gender; discourse theory; gender system; performativity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate judicial decisions of people between the ages of 13-18 years old who have been placed in compulsory care according to the prerequisite “other socially destructive behavior”. A prerequisite that has been criticized for being far too open for interpretation. LÄS MER

 4. 24. Blackebergs gömda monster : En genreteoretisk studie av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Adam Blick; [2021]
  Nyckelord :genreteori; genrer; motiv; vampyrer; gotik;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras John Ajvide Lindqvists verk Låt den rätte komma in ur ett genreteoretiskt perspektiv. Uppsatsens fokus ligger i hur verket kan kopplas till vampyrgenrens olika konventioner, men även i hur dessa konventioner bryts. Verket använder sig av ett antal motiv och teman som också kan kopplas med vampyrgenren. LÄS MER

 5. 25. Utomhusmiljöns betydelse för undervisningen : Diskurser som framträder i förskollärarnas beskrivningar om undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carola Hult; Elin Hägerström; [2021]
  Nyckelord :diskurs; förskola; förskollärare; socialkonstruktionism; undervisning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Förskolläraren ska ansvara för att undervisning bedrivs i förskolan, men då begreppet undervisning är relativt nytt i den reviderade läroplanen 2018 ställs det högre krav på förskollärarnas yrkeskompetens. Platsen för undervisningen kan variera i förskolans olika miljöer, samtidigt har barns lek och lärande utomhus under senare tid fått ta mer plats. LÄS MER