Sökning: "Likabehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet Likabehandling.

 1. 1. Fröken, måste jag tro på gud? : En kvalitativ studie om F-3 lärares religionsundervisning i skolan utifrån lärares uppfattning om elevers livsfrågor och religion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Ed; Angelika Pelise; [2023]
  Nyckelord :livsfrågor; religionsundervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att undersöka hur F-3 lärare tillämpar läroplanen för sin undervisning i religion och på vilket sätt de inkluderar elevers livsfrågor i undervisningen. Genom intervjuer med lärare för årskurs F-3 har vi samlat in material för vår studie. Resultatet visar att elever har frågor gällande livet och religion. LÄS MER

 2. 2. Beslutsregler, likabehandling och god sed : Tre kategorier av begränsningar som aktiemarknadsbolag behöver iaktta vid beslut om riktade nyemissioner av aktier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Jonsson; [2023]
  Nyckelord :company law; shares; publicly traded companies; issues of shares; targeted issues of shares; aktiemarknadsrätt; aktiebolagsrätt; aktier; aktiebolag; aktiemarknadsbolag; aktieägare; riktad nyemission; nyemission; företrädesrätt; god sed på aktiemarknaden; generalklausuler; likabehandling;

  Sammanfattning : Möjligheten för aktiemarknadsbolag att kunna genomföra riktade nyemissioner av aktier är ett viktigt inslag på marknaden – inte minst för bolagens kapitalanskaffning. Men med möjligheter kommer också, ofta, risker. Så även här. LÄS MER

 3. 3. Positiv särbehandling i svensk rätt - Granskad i ljuset av EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erica Dahlskog; Mia Lindbäck; [2023]
  Nyckelord :Positiv särbehandling; Diskrimineringsundantag; Likabehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett aktivt jämställdhetsarbete i Sverige är någonting som är ytterst aktuellt i samhället i stort idag, som har varit aktuellt tidigare och som är aktuellt fram till dess att jämställdhet är uppnått. I det samhälleliga jämställdhetsfrämjande arbetet innehar arbetsmarknaden en betydande roll för hur normstrukturen vad gäller exempelvis könsfördelning och därmed även hur maktbalansen könen emellan ser ut. LÄS MER

 4. 4. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 5. 5. Lika för alla eller rättvist för individen? : En studie om förskollärares syn på begreppen rättvisa, likvärdighet och likabehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Lina Skalleberg; Sanna Linde; [2022]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; förskola; förskolepedagog; förskollärare; individuella förutsättningar; lika villkor; likvärdighet; omsorgsetik; relationell pedagogik; relationellt materiellt perspektiv; rättvisa;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ empirisk undersökning där fem förskollärare tillfrågas kring sina synsätt på begreppen rättvisa, likvärdighet och likabehandling i förskolekontext, samt hur de upplever att barn som agerar utanför förskolans normer kan påverka deras möjligheter att ge stöd till resterande barngrupp. Studien rör sig inom forskningsområdena barndomssociologi, specialpedagogik och omsorgspedagogik. LÄS MER