Sökning: "Likabehandlingsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Likabehandlingsprincipen.

 1. 1. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER

 2. 2. Avvägningen mellan nationell säkerhet och upphandlingsprinciperna - En undersökning av möjligheten att utesluta leverantörer i upphandling inom försörjningssektorerna, med hänsyn till nationell säkerhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sam Lincoln; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entities operation in sectors related to water, energy, transport and postal services and some forms of natural resource extraction need to go through a procurement-process when they need to procure services, wares, and construction contracts. In Swedish law this procurement-process is regulated by LUF. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot ett mer jämställt arbetsliv - Gravida kvinnors rättsliga skydd i arbetslivet, konsekvenser av föräldraledighetsuttaget samt åtgärder som främjar jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Forsbrand; Alice Ekenstierna; [2022]
  Nyckelord :Gender discrimination; parental leave; equality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered to be one of the world's most equal countries, hundreds of cases of suspected gender discrimination are reported every year. The legal protection in Sweden largely consists of regulations from the European Union that have been transformed into Swedish law. LÄS MER

 4. 4. De grundläggande rättsprinciperna vid direktupphandling : HFD 2018 ref. 60 och EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elias Lignell; [2022]
  Nyckelord :public procurement; government procurement; direct award; Sweden; general principles; legal principles; EU law; primary law; CJEU; ECJ; certain cross-border interest; threshold; gold plating; procedure; competition; low value; contract; offentlig upphandling; upphandlingsrätt; LOU; LUF; direktupphandling; grundläggande rättsprinciper; grundläggande principer; allmänna principer; upphandlingsrättsliga principer; principer för direktupphandling; upphandlingsprinciperna; HFD 2018 ref. 60; EU-rätt; primärrätt; överskjutande implementering; bestämt gränsöverskridande intresse; kravet på insyn; likabehandlingsprincipen; icke-diskriminering; proportionalitetsprincipen; öppenhetsprincipen; konkurrensprincipen; olikbehandling; likabehandling; nationella principer; frivillig annonsering; direkttilldelning; icke-direktivstyrd; direktupphandlingsgräns; tröskelvärde; lågt värde; anbudsinfordran; konkurrensutsättning; icke-konkurrensutsatt; 19 a kap; 19 a kap. 8 §; rättsmedel; överprövning; sociala tjänster och andra särskilda tjänster; obligatoriska krav; sammanblandning; EUF-fördraget; FEUF; EU-domstolen; EU-rättslig metod; rättsdogmatisk metod; effet utile; teleologisk tolkning; affärsmässighet; handlingsfrihet; rättssäkerhet; korruption;

  Sammanfattning : This thesis examines the general principles in European Union (EU) public procurement law, as they apply to Swedish direct awards of low value, outside the scope of the EU procurement directives. A combination of Swedish and EU legal methodology is used to investigate two overarching themes. LÄS MER

 5. 5. Den akademiska individens rättssäkerhet inom EU:s gränser : En europarättslig studie om hur yrkesregleringen påverkat svensk offentlig rätt med fokus på principen om god förvaltning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Leyla Henriksen; Lira Kolaric; [2021]
  Nyckelord :Yrkeskvalifikationer; principen om god förvaltning; processuell och institutionell autonomi; rättssäkerhet; akademisk individ; EU-rätt; nationell rätt; harmoniseringsåtgärder; likabehandlingsprincipen; omsorgsprincipen; proportionalitetsprincipen.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännandet av yrkeskvalifikationer utifrån den akademiska individens rättssäkerhet inom EU:s gränser. Studien grundar sig på en europarättslig studie om hur yrkesregleringen påverkat svensk offentlig rätt med fokus på principen om god förvaltning. LÄS MER