Sökning: "Likheter Sverige och island"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Likheter Sverige och island.

 1. 1. Sveriges sak är Finlands : En jämförande säkerhets- och försvarspolitisk innehållsanalys

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Pierre Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sweden; Finland; Security; Defence; Nato; Russia; EU; Military; policies; comparison; Sverige; Finland; Säkerhetspolitik; Försvarspolitik; Nato; Ryssland; EU; militär; jämförelse; försvar; svensk-finsk; samarbeten;

  Sammanfattning : De nordiska staterna delar förutom det geografiska läget också en sammanflätad historia och värdegemenskap. Trots många likheter så skiljer sig och också länderna sig åt gällande de valda försvars- och säkerhetspolitiska inriktningarna. Av de fem nordiska staterna är tre av dem Nato-medlemmar: Norge, Danmark och Island. LÄS MER

 2. 2. Audiologisk rehabilitering : En litteratur- och enkätstudie i Danmark, Norge, Sverige och på Island

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Marianne Luckey; Kristbjörg Gunnarsdóttir; [2011]
  Nyckelord :Audiological rehabilitation; audiologist; working process; holistic rehabilitation; holistic perspectiv.; Audiologisk rehabilitering; audionom; arbetsprocess; holistisk rehabilitering; helhetsperspektiv.;

  Sammanfattning : Audiologisk rehabilitering är en komplicerad process som ska innehålla olika insatser byggda på ett holistisk synsätt med medicinska, tekniska och beteendevetenskapliga aspekter involverade. Historiskt har dock den tekniska och medicinska delen ofta fått ta större plats än psykosociala bitar i rehabiliteringen. LÄS MER

 3. 3. Revisorers rörlighet Sverige, Norge, Danmark och Island

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agneta Bengtsson; Jorunn Hauksdottir; Elena Svensson; [2005]
  Nyckelord :Revisor; rörlig; länder; BIG 4; hinder; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera huruvida revisorer i de fyra länderna Sverige, Norge, Danmark och Island samt revisorer anställda inom BIG 4 är rörliga. Vi har använt oss av kvalitativ metod, vilken har en analytisk utgångspunkt. En dokumentstudie samt semistrukturerade intervjuer har använts för att samla in det empiriska materialet. LÄS MER