Sökning: "Likvärdig"

Visar resultat 1 - 5 av 1519 uppsatser innehållade ordet Likvärdig.

 1. 1. Vägen mot en likvärdig och stärkt sexualundervisning - Lärares perspektiv på det nya läroplansändringarna gällande sexualitet, samtycke och relationer i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jennie Carlsson; [2023-01-18]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; läroplan; årskurs F-3; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Det sker läroplansändringar inför 2022 gällande kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer där årskurserna F-3 blir berörda. Syftet med följande studie är därför att undersöka hur grundskolelärare inom F-3 definierar sexualitet, samtycke och relationer samt vilka faktorer som påverkar grundskolelärares implementering av kunskapsområdet. LÄS MER

 2. 2. Barns rättigheter till en likvärdig utbildning : En studie om barnets rätt till hjälpmedel och stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Emelie Sköld; Matilda Andersson; [2023]
  Nyckelord :Aid; children with special needs; inclusion; preschool teacher; professional way of working; Barn med särskilda behov; förskollärare; hjälpmedel; inkludering; professionellt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd, hur barnen inkluderas i undervisningen och vilka hjälpmedel och resurser de har att tillgå, samt om förskollärarnas arbetssätt och kompetens har betydelse i verksamheten. Genom en kvalitativ metod har strukturerade intervjuer av fyra förskollärare genomförts i Gävle kommun. LÄS MER

 3. 3. F-3-lärares arbete med formativ bedömning i elevers skrivutveckling : En kvalitativ undersökning om hur F-3-lärare arbetar med formativ bedömning i elevers skrivutveckling samt hur de anser att formativ bedömning främjar skrivutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marina Hanna; Jisela Mete; [2023]
  Nyckelord :Formativ bedömning; kamratrespons; lärandemål; skrivutveckling; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur F–3-lärare arbetar med formativ bedömning i elevers skrivutveckling samt vilka strategier som används. Syftet var dessutom att undersöka hur tillfrågade F–3-lärare anser att den formativa bedömningen främjar elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbetssätt och dilemman som kan uppstå : En kvalitativ studie om barn med autism och adhds förutsättningar till lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Denie Denozza; Sanna Spjuth; [2023]
  Nyckelord :Adhd; anpassningar; autism; dilemma; förskola; likvärdighet; läroplan.;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka hur förskollärare arbetar och ger barn med adhd och autism en likvärdig utbildning i förskolan. Frågeställningarna som används har varit:  Hur är den fysiska och sociala miljön anpassad för att barn med Adhd eller Autism får förutsättningar till lärande? och Hur arbetar förskolläraren för att barn med Adhd och Autism ska nå målen i läroplanen? Genom semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med barn med diagnoserna har en tematisk analys använts för att få fram resultat. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning och det nationellaprovbetygets värde : En studie om stadieövergångar, uppgiftsbeskrivningar och bedömningsmatriser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecka Andersson; [2023]
  Nyckelord :Nationella prov; diskursanalys; textanalys; värdeord; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : I Sverige skrivs de nationella proven i svenska vid flera tillfällen under elevernas skolgång, och syftar till att stödja betygssättningen och öka chansen för likvärdiga betyg. Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare tillskriver för betydelse till, och hur de resonerar om, de nationella provens roll i stadieövergången mellan högstadiet och gymnasiet, vilken påverkan de nationella proven har på elevers slutbetyg och vilka kunskaper bedömningsmatrisen för de nationella proven faktiskt säger att eleverna ska bemästra. LÄS MER