Sökning: "Lilian Kaiss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lilian Kaiss.

  1. 1. Upplevda hinder på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning En litteraturstudie med kvalitativ ansats

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Lilian Kaiss; Msgana Zeriet; [2020-06-26]
    Nyckelord :Occupational therapy; ; Systematics review; Disability; Unemployment;

    Sammanfattning : Bakgrund Funktionsnedsättning kan handla om intellektuell, psykisk eller fysisk nedsättning av förmåga. Den här studien fokuserar på fysisk funktionsnedsättning. Det kan innebära olika typer och grad av nedsättning, exempelvis rörelsenedsättning som kan resultera i en fysisk ohälsa som påverkar personens dagliga liv. LÄS MER