Sökning: "Lilibeth Back"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lilibeth Back.

  1. 1. Informal economy in the context of globalization and urban gentrification : the case of small-scale farmer-vendors in the City of Naga, Philippines

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Lilibeth Back; [2019]
    Nyckelord :Globalization; urban gentrification; urban space; informal economy; street-market vendors;

    Sammanfattning : .... LÄS MER