Sökning: "Lill Man"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Lill Man.

 1. 1. "Gråt inte mamma! Vi ses i Nangijala!" : Skildringar av döden i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Cecilia Davidssons Lill-Pär och jag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Juliane Eilers; [2017]
  Nyckelord :Children’s grief; grief processing; children’s litterature; death; grief; litterary analysis; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson; Barn i sorg; död; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka, analysera och jämföra hur döden skildras i två skönlitterära barnböcker. Litteraturanalysen och tidigare forskning ska tydliggöra vilken vetenskaplig forskning som finns om hur barn förstår och bearbetar döden i olika åldrar och vilka konsekvenser, ansvarsområden och pedagogiska verktyg detta ålägger vårdnadshavare och skolan. LÄS MER

 2. 2. Water world : An artificial shape of meaning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Julia Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Mountain; water reservoir; materialism; posthumanism; water fall;

  Sammanfattning : Water World is a water reservoir in the shape of a mountain, with a steel grid body and a shell of shot concrete. It is situated in the national city park Lill-Jansskogen in Stockholm and the emergence of this project is the disrepair of an existing reservoir. Humans, like all things alive, are dependent on water. LÄS MER

 3. 3. Den skenbara normbrytaren : - En studie av genuskonstruktion i fyra svenska bilderböcker för barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elisabeth Larsson; [2012]
  Nyckelord :Genus; bilderbok; Pija Lindenbaum; barnlitteraturanalys; litteraturvetenskap; könsmönster; könsroller; genuskontrakt; genuskonstruktion;

  Sammanfattning : Abstract Elisabeth Larsson Den skenbara normbrytaren – en studie av fyra svenska bilderböcker UV5002 Ht 2011 I förskolans uppdrag ingår att motverka stereotypa genusnormer, vilket även innefattar att oreflekteratpresentera sådana via litteratur skriven för barn. Genom att uppmärksamma barnlitteratur somskapare och upprätthållare av genusstereotyper och genusnormer kan detta medvetandegöras ochdärmed bemötas. LÄS MER

 4. 4. Hur kommer det sig att många elever lämnar grundskolan i åk 9, utan att nå målen i matematik? 

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Andersson; Anne-Lill Henriksson; [2011]
  Nyckelord :lärarkompetens; läromedel; matematiksvårigheter; motivation; speciallärare;

  Sammanfattning : Detta arbete har tagit upp frågan: Hur kommer det sig att många elever lämnar grundskolan i åk 9, utan att nå målen i matematik?Studiens huvudintresse riktas mot hur dagens speciallärare/resurslärare arbetar för att bemöta och hjälpa elever i svårigheter i ämnet matematik, där studiens problemområde är att synliggöra Hur det kommer sig att många elever lämnar grundskolan i åk 9, utan att nå målen i matematik? Med avstamp i problemområdet synliggörs syfte, som är att belysa vad speciallärare uppfattar kan medverka till att matematiksvårigheter uppstår och vilka åtgärder som vidtas. För att undersöka fältet använder vi oss av den kvalitativa metoden och fallstudie som metodansats. LÄS MER

 5. 5. Lärares bedömning av andraspråkstexter : uppfattningar om språkbehärskning, nivå och betyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Inga-Lill Fransson; [2010]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; bedömning; språkbehärskning; nivå; lärarspråk;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om fem lärares bedömning av andraspråktexter och lärarnasuppfattningar om språkbehärskning, nivå och betyg. Syftet är att undersöka lärarnas uppfattningar om hur man definierar och mäter språkbehärskning hos andraspråkselever. LÄS MER