Sökning: "Lillemor Frisk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lillemor Frisk.

  1. 1. En kvalitativ studie om att upptäcka psykisk ohälsa hos elever på gymnasieskolor. : "Du, håll lite koll på den här eleven"

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Sarah Åberg; Alexander Johansson; Lillemor Frisk; [2020]
    Nyckelord :Psykisk ohälsa; gymnasium; elevhälsa; faktorer och hinder;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur elevhälsan på gymnasieskolor arbetar med psykisk ohälsa samt att undersöka vilka faktorer som professionella beskriver kan leda till utveckling av psykisk ohälsa bland elever. För att svara på detta används en kvalitativ metod. LÄS MER