Sökning: "Lillemor Praetorius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lillemor Praetorius.

  1. 1. Perspektiv på överlämningar från grundskola till gymnasieskola En intervjustudie med åtta specialpedagoger

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Lillemor Praetorius; Ingela Wirdenäs; [2021-01-28]
    Nyckelord :övergångar; överlämningar; elevhälsa; specialpedagog;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka specialpedagogers perspektiv på överlämningar mellan grundskola och gymnasium för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Övergångar mellan olika skolformer påverkar elever på olika sätt. LÄS MER