Sökning: "Lillia Hansén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lillia Hansén.

  1. 1. Min omgivning hade nog hoppats på att jag var en man. : En kvalitativ studie om den kvinnliga personalens syn på sin yrkesroll utifrån samspelet med ensamkommmade barn på HVB-hem.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Lomoyo Sundström; Lillia Hansén; [2016]
    Nyckelord :Yrkesroll; Ålder;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ta reda på om den kvinnliga personalen upplever att deras ålder och ursprung påverkar de i sitt arbetssätt med ungdomarna på HVB-hem för ensamkommande barn samt hur de ser på sitt uppdrag inom sin yrkesroll. Ett hem för vård och boende, (HVB) är en verksamhet inom socialtjänsten som ska syfta till att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. LÄS MER