Sökning: "Limitation of Activity"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Limitation of Activity.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTISKA METODER FÖR VUXNA MED AKTIVITETSPROBLEMATIK RELATERAD TILL ADHD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Linn Dahlberg; Fredrik Losjö; [2021-05-31]
  Nyckelord :Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Limitation of Activity; Occupational Therapy and Client Centered;

  Sammanfattning : Bakgrund En god hälsa är något vi alla önskar och samtidigt är hälsa något som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Att vara vuxen med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan innebära att leva med en livslång funktionsnedsättning som kan orsaka psykisk, social och fysisk ohälsa, där samsjuklighet med tillstånd som ångest, personlighetsstörning, missbruk eller social fobi är vanligt. LÄS MER

 2. 2. Designing the Superplant: Increasing Lipid Signaling for Enhanced Phosphorus Uptake

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Louise Jedemark; [2021]
  Nyckelord :Lipid flippases; Arabidopsis; Yeast; Transport biology; Applied Biochemistry; Tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Phosphate is fundamental for optimal growth and reproduction for plants. However, due to low solubility, not all phosphorus in the soil is available to the plant. It has recently been discovered that plants can take up complex phosphate-containing organic compounds, such as phospholipids. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fatimazahra Amin; Juweriya Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; People’s; Experiences; Diabetes mellitus typ 2; Personer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar världen över. Största orsaken till att diabetes typ 2 ökar beror på fetma hos befolkningen. Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som inte går att bota och behandlas i först hand med livsstilsförändringar såsom goda kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers erfarenheter kring användning av digital teknik samt dess betydelse för deras delaktighet i vardagen : Metasyntes

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanela Masovic; [2021]
  Nyckelord :Older people; Aged; digital technologies; digital technology; experiences; occupation; activity; occupational therapy participation in activity of daily living; Äldre personer; äldre; digital teknologi; erfarenheter; aktivitet; arbetsterapi; delaktighet; aktivitet i dagliga livet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att syntetisera äldre personers erfarenheter kring användning av digital teknik samt dess betydelse för äldres delaktighet i vardagen. Studien är en metasyntes som utfördes genom en systematisk sökning av kvalitativ vetenskaplig litteratur och dess analys. LÄS MER

 5. 5. Yrkesverksamma kvinnors upplevelser av smartphonens inverkan på dagliga aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Nilsson; Josefin Hallberg; [2020]
  Nyckelord :dagliga aktiviteter; vardagsteknik; smartphones; yrkesverksamma kvinnor; daily activities; everyday technology; smartphones; working women;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om yrkesverksamma kvinnors upplevelser av smartphones inverkan i dagliga aktiviteter. Metod: Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer där 15 kvinnor i yrkesverksam ålder intervjuades. LÄS MER