Sökning: "Lina Agdur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Agdur.

  1. 1. Aggression Replacement Training : En studie av ART-projektet på Engelbrektsskolans särskola i Örebro kommun

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Beatrice Skaret; Lina Agdur; [2006]
    Nyckelord :Aggression replacement training ART ; neuropsykiatriska funktionshinder; systemteori; kog-nitiv behavioristisk teori; social inlärningsteori; antisocialitet;

    Sammanfattning : Forskning har påvisat ett samband mellan personer med neuropsykiatriska funktionshinder och kriminalitet. Aggression Replacement Training (ART) som förebyggande arbete har visat sig vara effektivt i syfte att reducera brottslighet. LÄS MER