Sökning: "Lina Allmungs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Allmungs.

  1. 1. Det balanserade styrkortets utbredning bland jämtländska företag

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Lina Allmungs; Sara Noréus Magnéli; [2008]
    Nyckelord :Balanced Scorecard; Balanserat styrkort;

    Sammanfattning : Magisteruppsats i företagsekonomi, Mittuniversitetet, Östersund Författare: Lina Allmungs och Sara Noréus Magnéli Handledare: Jan Hemlin Titel: Det balanserade styrkortets utbredning bland jämtländska företag Bakgrund och problemdiskussion: De senaste två decennierna har den traditionella ekonomistyrningen fått allt mer kritik. Anledningen är att det idag råder andra förhållanden än när den traditionella ekonomistyrningen utvecklades. LÄS MER