Sökning: "Lina Bårström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Bårström.

  1. 1. Syns du inte finns du inte - En kvalitativ studie om hur identiteten kommer till uttryck genom klädkonsumtion

    L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Lina Bårström; [2011]
    Nyckelord :livsstil; identitetsskapande; klädkonsumtion; symboliska värden; konsumtionsbehov; Social Sciences;

    Sammanfattning : Titel: Syns du inte finns du inte - en kvalitativ studie om hur identiteten kommer till uttryck genom klädkonsumtion Institution och ämne: Institutionen för kommunikation och medier, medie och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet, MKVA21:4 B- uppsats HT 2011 Författare: Erica Björnestrand och Lina Bårström Handledare: Marja Åkerström Innehåll: Vi lever i ett högutvecklat samhälle där vi ständigt påverkas av olika ideal och krav att leva upp till. Ett samhälle som med nya villkor för individens identitetsskapande. LÄS MER