Sökning: "Lina Barksten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Barksten.

  1. 1. DUBBELT UPPDRAG - MELLAN TVÅNG OCH RELATION - En kvalitativ studie om hur behandlingspedagoger på SiS ungdomshem upplever sin yrkesroll

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Frida Alm; Lina Barksten; [2021-09-17]
    Nyckelord :behandlingspedagoger; relationer; befogenheter; makt; allians;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka den dubbla roll som behandlingspedagoger som arbetar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) har och vilka strategier de har för att hantera den. Med dubbel roll menar vi att samtidigt som behandlingspedagogerna skall arbeta behandlande och stödjande och ha goda relationer med ungdomarna, också har särskilda befogenheter de ibland behöver använda gentemot ungdomarna. LÄS MER