Sökning: "Lina Blunck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Blunck.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med substansberoende : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Cecilie Bjargo Jostrand; Lina Blunck; [2021]
    Nyckelord :Bemötande; beroendesjukdom; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personer med substansberoende är benägna att oftare hamna i våldsamma situationer och olyckor som kräver vård än befolkningen i övrigt. Som sjuksköterska kommer bemötandet av denna patientgrupp bli en del av den professionella yrkesrollen, men olika aspekter visar att sjuksköterskor inte inkluderar denna patientgrupp i den jämlika vården. LÄS MER