Sökning: "Lina Breiter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Breiter.

  1. 1. Att leda på distans. Styrning, övervakning och kontroll under COVID-19 pandemin

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karin Henriksson; Lina Breiter; [2021-11-24]
    Nyckelord :Distansarbete; övervakning; kontroll; kulturstyrning; kunskapsintensivt arbete;

    Sammanfattning : .... LÄS MER