Sökning: "Lina Claeson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Claeson.

  1. 1. Finansialisering i icke-finansiella företag. - Kan den mätas via årsredovisningar?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lina Claeson; Karin Gidö Hedberg; Angel Olsson; [2018]
    Nyckelord :Financialization; Shareholder Value; Financing; Organizational Structure; Model; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta fram en modell för att mäta finansialiseringen i icke-finansiella företag via dess årsredovisning. Metod: Uppsatsen utgörs av en litteraturstudie för att granska tidigare forskning, begrepp, samt begreppens operationalisering till mått inom finansialisering. LÄS MER