Sökning: "Lina Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Lina Eriksson.

 1. 1. Att förstå fysisk beröring ur ett intersektionellt perspektiv : En analys av intersektionella faktorer i forskning om fysisk beröring i idrott- och hälsaundervisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hannah Lång; Lina Johansson; [2019]
  Nyckelord : Intergenerational touch”; fysisk beröring; intersektionalitet; “idrott och hälsa”;

  Sammanfattning : Fysisk beröring i idrottskontexter har tidigare setts som något självklart och naturligt men ses idag som ett riskabelt beteende. Forskning visar att fysisk beröring är bra för barn och ungas inlärning, men trots detta finns det en rädsla hos lärare inför att använda fysisk beröring i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapporter: trovärdiga eller tvivelaktiga? : En uppsats om hållbarhetsredovisningens trovärdighet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Eriksson; Lina Edlinger; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Frågor som rör klimat och mänskliga rättigheter är mer aktuellt än någonsin, och företag förväntas agera hållbart och publicera en rapport på hur de arbetar för att ta ett hållbart ansvar. Det kan ifrågasättas huruvida rapporterna är ett trovärdigt sätt att presentera hur väl företag arbetar med hållbarhet, och om det är möjligt att klargöra om de tar sitt sociala och miljömässiga ansvar genom att ta del av rapporterna. LÄS MER

 3. 3. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
  Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER

 4. 4. Sjuk mat? : styrande faktorer och utmaningar för sjukhusmåltidens kvalitet ur kostchefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap

  Författare :Elin Nygren; Lina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Sjukhusmåltid; kvalitet; utmaningar; kostchefer; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Debatten om sjukhusmåltidens kvalitet är aktuell och kritiseras idag i press och sociala medier. Bloggen Food Pharmacy (2018) har startat uppropet #Sjukmat, där privatpersoner uppmanas att dela med sig av bilder och berättelser om den mat de blivit serverade i sjukhusmiljö, för att belysa problemet. LÄS MER

 5. 5. "Jag är jag och jag är bra!" : - En intervjustudie om hur pedagoger beskriver sitt arbete med att stärka barns självkänsla i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Sjögren; Lina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :förskollärare; barnskötare; självkänsla; kvalitativa intervjuer; självpsykologi;

  Sammanfattning : De yngsta barnen tillbringar en stor del av deras vakna tid i förskolan. Pedagogerna som arbetar i förskolan följer dessa barn, i många fall varje dag, i flera år. LÄS MER