Sökning: "Lina Fastesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Fastesson.

  1. 1. Djur som en del av vården på särskilda boenden för äldre : - En kvalitativ studie om enhetschefers erfarenheter och upplevelser av djurs inverkan på boende- och arbetssituationen på särskilda boenden för äldre

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

    Författare :Lina Fastesson; [2020]
    Nyckelord :Äldre; äldreomsorg; särskilt boende; djur; ledarskap; enhetschefer; arbetssituation;

    Sammanfattning : Arbetssituationen på särskilt boende för äldre är ansträngd med begränsade resurser och ökat krav på effektivitet. För att få en arbetsgrupp att känna sig tillfreds med sin arbetssituation krävs ett gott ledarskap och en fungerande arbetssituation. LÄS MER