Sökning: "Lina Holmbeck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Holmbeck.

  1. 1. Kompetensförsörjning i kommunal verksamhet – strategier för att attrahera och rekrytera nya medarbetare

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Lina Holmbeck; [2019]
    Nyckelord :Kompetensförsörjning; employer branding; kompetens; offentlig sektor; attrahera; rekrytera; Social Sciences;

    Sammanfattning : Kommunala verksamheter runt om i Sverige står idag inför en stor rekryteringsutmaning då antalet gamla och barn blir större och antalet medborgare i arbetsför ålder blir färre. På grund av detta är det viktigt för kommuner att arbeta med att attrahera och rekrytera nya medarbetare men även utveckla och behålla befintlig personal vilket går under begreppet kompetensförsörjning. LÄS MER