Sökning: "Lina Holmström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lina Holmström.

 1. 1. Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Holmström; Birgitta Påhlman; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; skolledare; särskilt stöd; övergångar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Holmström, Lina. Påhlman, Birgitta (2019). Diket växer igen- en kvalitativ studie kring övergångar mellan skolformer ur skolledares perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Dokumentationens gråzoner : Utmaningar när krishanteringen får stöd av frivilliga

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lina Holmström; [2017]
  Nyckelord :dokumentation; arkiv; frivilligresurser;

  Sammanfattning : Krissituationer innebär att många personer måste agera och hjälpa till för att situationen ska kunna lösas på bästa sätt. Frivilliginsatser i krissituationer har i och med samhällsförändringar på senare tid blivit ett allt vanligare fenomen och frivilligorganisationer har även tagit över en del av det arbete som tidigare utförts av offentlig verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighetsanpassning efter ändringar av offentliga utrymmen i Uppsala

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tony Pham; Lina Holmström; [2017]
  Nyckelord :Tillgänglighet; offentliga utrymmen; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Every individual shall have the same access and opportunity to participate in the society. There  shall  not  be  any  barrier  which  prevents  participation  of  a  certain  target  group  in  the society due to a lack of accessibility. LÄS MER

 4. 4. ”Kroppen måste vara igång…” -Förskolepedagogers syn på samspelet mellan fysisk miljö och barns motoriska utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marlene Bengtsson; Lina Holmström; [2007]
  Nyckelord :Förskolan; Förskolepedagoger; Barn; Fysisk miljö; Motorisk utveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetes syfte är att undersöka hur förskolepedagoger tänker kring barns motoriska utveckling samt att undersöka hur förhållandet mellan fysisk miljö och val av arbetsmetod upplevs. Huvudfrågeställningen är: Hur väljer pedagoger, utifrån den fysiska miljön, att arbeta för att främja barns motoriska utveckling? Under denna följer: Vilka metoder använder pedagogerna i arbetet med att främja barns motoriska utveckling? Vilken syn har pedagogerna på barns motoriska utveckling och förskolans roll i denna? Hur arbetar pedagogerna med motoriskt osäkra barn? Hur ser pedagogerna på miljön och dess användning? I undersökningen använde vi oss av kvalitativa intervjuer med nio förskolepedagoger. LÄS MER