Sökning: "Lina Hult"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lina Hult.

 1. 1. Individer med fysiska funktionsnedsättningars upplevelser av parasport: Motivation, barriärer och resurser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Hult; Sara Wiklöf; [2021]
  Nyckelord :Barriers; motivation; physical disability; resources; self-determination theory; Barriärer; fysisk funktionsnedsättning; motivation; resurser; självbestämmande teorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar individer med fysiska funktionsnedsättningar att delta i parasport samt vad upplevda barriärer och resurser har för betydelse för motivationen. Tio intervjuer genomfördes med aktiva atleter inom parasport. Samtliga var män i åldrarna 24–73 (M= 45.2, SD= 17. LÄS MER

 2. 2. Arbetar du verkligen? – Flexibilitet och dess kontroll i tjänstemannaorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Murro; Emma Hult; [2020-02-13]
  Nyckelord :flexibelt arbete; övervakning; kontroll; självdisciplin; makt; frihet under ansvar; målstyrning;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att bidra med förståelse och kunskap kring ett flexibelt arbetssätt och hur detta praktiseras i tjänstemannaorganisationer. Studien utforskar hur kontroll påverkas för chefer och anställda i ett flexibelt arbete samt hur individerna uppfattar konsekvenser – dessa perspektiv gör studien unik från tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Förbättrad plockkvalitet - ett kvalitetsprojekt vid DSV solution AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Lina Hult; Lisa Nilsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts vid institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings Tekniska Högskola. Uppdragsgivare har varit DSV Solutions AB i Norrköping som önskade att ett kvalitetsprojekt skulle genomföras i lagret på Händelö. LÄS MER