Sökning: "Lina Hultman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Hultman.

  1. 1. Basel II:s effekter på bolånemarknaden : – Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare?

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jens Modig; Lina Hultman; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den 1 januari 2007 träder det nya Basel II-regelverket och dess kapitaltäckningsregler i kraft genom ett EG-direktiv som blir bindande för Sverige. Kapitaltäckningskravet är en lagstadgad lägsta nivå på kapitalbas som en bank måste hålla i förhållande till de risker man åtagit sig. LÄS MER