Sökning: "Lina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Lina Johansson.

 1. 1. Vad är det egentligen som gömmer sig i mörkret? : En studie om i vilken grad äldre internetanvändare kan identifiera dark patterns på e-handelsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniela Stoica; Alexandra Johansson; Lina Linder; [2022]
  Nyckelord :Dark patterns; e-handel; äldre internetanvändare; vilseledande design; UX; HCI;

  Sammanfattning : This study examines the extent of which older internet users can identify dark patterns in e-commerce sites. The purpose of this is to understand which types of dark patterns that older people 55+ can identify to which degree after receiving adequate knowledge about the subject of deceptive design and specifically dark patterns, and also if there is any connection between the results and factors such as demographic differences and the communicative nature of each dark pattern. LÄS MER

 2. 2. Varför sjunger du? En kvalitativ studie om målsättning och drivkraft hos elever med funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lina Johansson; [2022]
  Nyckelord :Elever med funktionsvariationer; Motivation; Salutogent förhållningssätt; Kreativ undervisning Students with functional variations; Salutogenic approach; Creative teaching; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien ”Varför sjunger du? - En kvalitativ studie om målsättning och drivkraft hos elever med funktionsvariationer” är en kvalitativ intervjustudie där målet är att utforska elever med funktionsvariationer och deras motivation till att utvecklas inom sång och musik. Varför sjunger de och hur jobbar deras pedagoger med att ta reda på elevernas mål och även nå sina egna undervisningsmål? Eleverna i studien är mellan 20 och 25 år gamla och går eller har gått en eftergymnasial utbildning med musik-, bild-, och teaterinriktning för personer med kognitiva och intellektuella funktionsvarianter. LÄS MER

 3. 3. Om unga kvinnor fick bestämma : En kvalitativ studie om perceptioner av kvinnlig gestaltning i modebilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Frid; Lina Almén; Yasmin Garcia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Female consumers; gender; stereotypes; fashion images; female ideals; gender progressive marketing; Kvinnliga konsumenter; genus; könsstereotyper; modebilder; kvinnoideal; genusprogressiv marknadsföring;

  Sammanfattning : Modebilder har länge porträtterat kvinnor genom könsstereotyper och ouppnåeliga ideal men nu sätter konsumenter mer press än någonsin på modeföretag att utveckla mer mångsidighet inom modebilder. Tidigare forskning kring ämnet har främst studerats utifrån hur kvinnor porträtteras i modebilder, vilka könsstereotyper som används och hur det påverkar konsumenter. LÄS MER

 4. 4. Läsa för livet : Svensklärares erfarenheter av elevers läsmotivation i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Johansson; Anna Sjökvist; [2022]
  Nyckelord :Teacher perspective; reading; interest in reading; reading comprehension; motivation; school library; Lärarperspektiv; läsning; läsintresse; läsförståelse; motivation; skolbibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur fem verksamma svensklärare arbetar för att främja och utveckla elevers motivation till skönlitterär läsning i årskurs 4–6. Vidare undersöks hur lärarna beskriver samverkansarbetet med skolbiblioteket. LÄS MER

 5. 5. "Ingen har sagt till killarna att 'du måste ändra på dig'” : En kvalitativ intervjustudie av hur fritidsledare upplever och bemöter maskulinitetsuttryck på fritidsgårdar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Johansson; Robin Edberg Wiksander; [2022]
  Nyckelord :Fritidsgård; Fritidsledare; Genus; Maskulinitet; Hegemonisk maskulinitet; Homosocialitet; Egenskapernas dikotomi; Relationskapital; Könsroller; Könsnormer;

  Sammanfattning : De svenska fritidsgårdarna fyller en viktig funktion för många ungdomar. De möjliggör en social och aktiv fritid där ungdomarna under kontrollerade former själva får planera sin egen tid utan krav på vare sig prestation eller aktivt deltagande. LÄS MER