Sökning: "Lina Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Lina Karlsson.

 1. 1. KÖPSTADEN ELLER SPÖKSTADEN? - Visionerna, upplevelserna och materialiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lina Nyvaller; [2019-06-19]
  Nyckelord :social space; cultural heritage; abandoned place;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2019, 180 hpGrundnivå2019:14.... LÄS MER

 2. 2. Tal och tanke : hur problemlösningsdiskurser förändras genom samarbete

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Susanna All Carreberg; Lina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :problemlösning; gemensam; lösningsstrategier; kommognition; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva processen som sker när elever arbetar tillsammans med en problemlösningsuppgift de tidigare inte kunnat lösa vid enskilt arbete. Fokus har varit på förändrad användning av Sfards (2008) nyckelbegrepp: ämnesspecifika ord, visuella mediatorer, rutiner och berättelser samt vilka diskursförändringar som synliggjorts. LÄS MER

 3. 3. Ett år av #metoo -En kritisk diskursanalys av Dagens Nyhetersgestaltning av metoo-rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Fredriksson; Sofie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; feminism; feministisk ståndpunktsteori; kritisk diskursanalys; metoo; nyhetsartiklar.;

  Sammanfattning : Denna studie är avsedd att undersöka Dagens Nyheters möjligheter och begränsningar vad gäller att nå ut med feministiska budskap och åstadkomma social förändring. Detta har undersökts ur ett feministiskt ståndpunktsteoretiskt perspektiv med hjälp av en kritisk diskursanalys i syfte att studera hur tidningen gestaltar metoo-rörelsen. LÄS MER

 4. 4. Möten med Hälso- och sjukvården : Erfarenheter hos patienter med flyktingbakgrund

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Karlsson; Lina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Asylum seeker; Caring Science; Experiences; Literature study; Refugee; Asylsökande; Erfarenheter; Flykting; Litteraturstudie; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet flyktingar har ökat och hälso- och sjukvårdspersonal beskriver erfarenheter av bristande förtroende, kommunikationssvårigheter och kulturers påverkan i möten med patienter. Tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av möten med patienter med flyktingbakgrund, dock behöver även patienternas erfarenheter belysas. LÄS MER

 5. 5. ”Nu har vi skällt färdigt på pojkarna” : En kvalitativ studie om genus och bemötande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Josefine Karlsson; Lina Karo; [2019]
  Nyckelord :genus; bemötande; konflikt; individ; förskollärare;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att bidra med kunskap om hur genusarbetet sker i förskolan för att kunna bemöta varje enskilt barn utifrån sina förutsättningar och behov.  För att uppnå syftet ämnar studien att svara an på följande frågeställningar:   Hur beskriver förskollärarna deras bemötande gentemot pojkar och flickor i konflikter som uppstår mellan barnen på förskolan? Vilka bidragande orsaker kan påverka förskollärarnas bemötande av barnen i konflikter?    Studien är kvalitativ och innefattar två fokusgruppsamtal, där förskollärarnas uppfattningar om deras bemötande i konflikter mellan barnen ur ett genusperspektiv har undersökts. LÄS MER