Sökning: "Lina Kiereck Stina Samuelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Kiereck Stina Samuelsson.

  1. 1. Digitala lärresurser och dess effekt på elevers lärande i matematik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Lina Kiereck & Stina Samuelsson; Stina Samuelsson; [2022]
    Nyckelord :Digital learning resources; pupils’ learning; grade 1-6; mathematics; Digitala lärresurser; elevers lärande; årskurs 1-6; matematik;

    Sammanfattning : I dagens skolor används digitala lärresurser flitigt i matematikundervisningen trots att det visats i studier att digitala lärresurser inte används på ett effektivt sätt. Syftet med denna studie är att sammanställa information om användningen av de digitala lärresurserna i matematikundervisningen i årskurs 1-6 kopplat till elevers lärande. LÄS MER