Sökning: "Lina Lumio"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Lumio.

  1. 1. Havet av sociala medier och dess inverkan på den unga väljaren : En kvalitativ studie om relationen mellan sociala medier, politik och den unga väljaren

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Lina Lumio; [2021]
    Nyckelord :Unga väljare; media; politik; gestaltningsteorin; medialiseringsteorin; filterbubblor;

    Sammanfattning : For the last two decades, social media has grown and became a big part of the young voters’ daily life. The access to social media also brings new opportunities for participation in politics. LÄS MER