Sökning: "Lina Lunden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Lunden.

  1. 1. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Lina Fackel; [2018]
    Nyckelord :landskapsarkitektur; stadspark; design; stadsutveckling; grönytor; helhet; sammanhang; park;

    Sammanfattning : I en allt tätare stadsmiljö ställs högre krav på de grönytor som finns, samtidigt som de också får utstå ett högre tryck. De urbana parkerna är betydelsefulla inte bara för den biologiska mångfalden, men också för människors hälsa. Det här arbetet är ett gestaltningsförslag för en del av Uppsala Stadsträdgård. LÄS MER