Sökning: "Lina Markeby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Markeby.

  1. 1. Emotionellt instabilt personlighetssyndrom – psykologers uppfattning av diagnosens inverkan på identitet och behandling

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Lina Markeby; Philippa Karlsson; [2021-09-07]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka psykologers uppfattning av hur diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom inverkar på patientens identitet samt vilken funktion diagnosen har vid behandling. I studien deltog tio legitimerade psykologer i en semistrukturerad intervju. Data analyserades med tematisk analys. LÄS MER