Sökning: "Lina Murro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Murro.

  1. 1. Arbetar du verkligen? – Flexibilitet och dess kontroll i tjänstemannaorganisationer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lina Murro; Emma Hult; [2020-02-13]
    Nyckelord :flexibelt arbete; övervakning; kontroll; självdisciplin; makt; frihet under ansvar; målstyrning;

    Sammanfattning : Denna studie har som syfte att bidra med förståelse och kunskap kring ett flexibelt arbetssätt och hur detta praktiseras i tjänstemannaorganisationer. Studien utforskar hur kontroll påverkas för chefer och anställda i ett flexibelt arbete samt hur individerna uppfattar konsekvenser – dessa perspektiv gör studien unik från tidigare forskning. LÄS MER