Sökning: "Lina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Lina Nilsson.

 1. 1. “Nu är det slut” : - en studie om avslag för ensamkommande barn och unga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Nilsson; Jonna Solebris; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Striden mot genusborgen : En karaktärsanalys om reproduktion/ ifrågasättande av genussystemet i två kapitelböcker för unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Rum 213; Nidstången; gender system; gender theory; character analysis; pupils identity creation; children s literature; Rum 213; Nidstången; genussystem; genusteori; karaktärsanalys; elevers identitetsskapande; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, beskriva hur genussystemet upprätthålls eller ifrågasätts i böckerna Nidstången och Rum 213, vilka är de verk barn i årskurs 4-6 läser frekvent i sin fria läsning. Detta mot bakgrunden att skolans värdegrundsuppdrag är att arbeta för jämställdhet mellan könen och att elevers identitetsskapande påverkas av den skönlitteratur de läser. LÄS MER

 3. 3. Att leva med schizofreni : En narrativ studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lina Caesar Nilsson; Nicklas Hag Birkeland; [2019]
  Nyckelord :autobiographies; hallucinations; psychosis; schizophrenia; suicidal thoughts; hallucinationer; psykossjukdom; schizofreni; självbiografi; suicidtankar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lagstadgad granskning av hållbarhetsrapporter : Hur skapar revisorn komfort i granskningsprocessen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Horn; Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Assurance; comfort theory; sustainability reports; auditor profession; materiality; statutory sustainability reporting; statutory assurance; Granskning; revision som komfort; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; lagstadgad hållbarhetsrapportering; lagstadgad granskning;

  Sammanfattning : I Sveriges Riksdag togs år 2016 ett beslut om lagändring som tvingar stora företag att lämna hållbarhetsrapporter och att låta företagets revisor granska rapporten. Det nya området som revisorer ställs inför, att granska hållbarhetsrapporter enlig lag, är ett outvecklat område där revisorer har lite erfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Matematikundervisning för alla elever : En studie om lärares anpassning i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Antonia Rundberg Nilsson; Lina Kinch; [2019]
  Nyckelord :Anpassning; de fem undervisningspraktikerna; elever; lärare; undervisning; grundskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur lärare i årskurs 6 anpassar sin matematikundervisning till olika elever samt vilket inflytande eleverna har över dessa anpassningar. För att undersöka detta samlades data in med hjälp av observationer av matematiklektioner och intervjuer med vederbörande lärare. LÄS MER