Sökning: "Lina Norin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lina Norin.

 1. 1. Psykisk ohälsa : Patienters upplevelser av bemötandet från vårdpersonal inom vården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Klaudia Rodziewicz-Bielewicz; Lina Norin; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; somatisk vårdavdelning; primärvården; vårdpersonal; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett stort växande hälsoproblem som ställer höga krav på vården samt vårdpersonal. Inom primärvård och somatisk vård behandlas många personer med psykisk ohälsa och som lider av somatisk samsjuklighet vilket gör att det krävs rätt omvårdnad och behandling för att skapa en så god livskvalité hos de personer som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Kulturkompetens i socialt arbete - vad är det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Larsson; Lina Norin; [2010]
  Nyckelord :cultural competence; cultural awareness; ethnic-sensitivity; ethnicity; client response; culture; social work;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken innebörd begreppet ”kulturkompetens” ges i litteraturen samt utifrån detta problematisera dess applicering på praktiken. Begreppet ”kulturkompetens” saknar en enhetlig definition, något som initierat skrivandet av denna uppsats. LÄS MER