Sökning: "Lina Oskarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lina Oskarsson.

 1. 1. Upplevd trygghet i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emil Karlborg; Hjalmar Oskarsson; [2018]
  Nyckelord :trygghet; otrygghet; upplevd trygghet; offentligt rum; offentliga rum; offentlighet; privat; struktur; social; illustration; gestaltning; gestaltningsprinciper; trygghetsåtgärder; trygghetsvandring; detaljplan; miljonprogram; Kungsmarken; mångfald; Jane Jacobs; Carina Listerborn; Lina Berglund Snodgrass;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sensorbaserad kvalitetskontroll av råvatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Oskarsson; Esmeralda Frihammar; Mathias Wallin; Madeleine Gobl; Ylva Kjellgren; Alexi Lampinen; Jennifer Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är utförd på uppdrag av företaget Norrvatten vilka driver vattenverket Görvälnverket i Jakobsberg utanför Stockholm. Studien är uppdelad i tre huvudmål. Det första målet innefattar att utföra en analys av befintlig mätdata från en sensor som sitter inuti vattenverket. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress inverkan på sjuksköterskor och deras vård av patienter- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sofie Oskarsson; Lina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :arbetsbelastning; omvårdnad; sjuksköterskor; vårdkvalité; stress; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet inom brandmannakollektivet : en studie baserad på nyinstitutionell teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Michaela Jannesson Chalhoub; LIna Oskarsson; [2014]
  Nyckelord :Brandman; nyinstitutionell teori; organisationsfält; isomorfism; professionslegitimitet; Firefighters; equality; institutional theory; organizational field; isomorphism; pillars of institutions; jämställdhet;

  Sammanfattning : Hur kommer det sig att en organisation som brandmannakollektivet uppvisar en så låg kvinnorepresentation bland sina brandmän när andra organisationer med samma eller liknande förutsättningar, som polis och militär, uppvisar bättre resultat? Vad kan förklara den låga kvinnorepresenationen i den Svenska räddningstjänsten?Vi har i denna uppsats försökt förklara problemet med hjälp av nyinstitutionella teorier, så som homogenitet på organisationsfältet (isomorfismer) och professionens legitimitetssträvan genom omvärlden. Vi menar att det inte räcker att hitta och förklara institutionella faktorer och därmed en förändringströghet, med enbart isomorfismer eller enbart professionens legitimitetssträvan. LÄS MER

 5. 5. "Det är bara jag som kan göra att jag blir okej" : En kvalitativ studie om samhällets roll vid återhämtning från psykisk sjukdom ur intervjupersonernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Axelia Oskarsson; Lina Normark; [2012]
  Nyckelord :Psykisk sjukdom; återhämtning; samhället;

  Sammanfattning : Enligt forskning har psykisk sjukdom länge varit ett tabubelagt område som många har undvikit att tala om. Det är ett relativt outforskat område kring hur psykiskt sjuka har upplevt den roll samhället har haft under deras återhämtningsprocess. LÄS MER