Sökning: "Lina Palm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lina Palm.

 1. 1. Beating about the bush: written production and comprehension of L2 idioms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Lina Palm; [2019]
  Nyckelord :figurative meaning; idiom; keystroke logging; language transfer; literal meaning; phraseology; second language acquisition; second language learning; translation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : A study on the online process of producing idioms in writing and how second language learners manage the production and comprehension of idioms may provide a useful and comprehensive investigation of the production, comprehension and acquisition of language. The study in this paper investigated how Swedish (L1) second language learners of English (L2) produce and comprehend written idioms in the L2. LÄS MER

 2. 2. Barns risktagande i leken : Pedagogers uppfattningar om möjligheter och hinder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Jansson; Therese Palm; [2015]
  Nyckelord :Risktagande; Uppfattningar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fastighetsfonder : En kvalitativ studie av fastighetsfonders utveckling

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Jessica Palm; Lina Törnqvist; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pedagogiskt förhållningssätt i förskolan- med läroplanen som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Therese Andersson; Lina Palm; [2008]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Läroplan; Demokrati; Salutogent tankesätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att synliggöra några förskolepedagogers förhållningssätt och vår förhoppning är att detta ska kunna vara till nytta för alla som arbetar med barn genom att de uppmärksammas på dess betydelse. Våra frågeställningar utgår ifrån det som vi har valt att titta på i vår undersökning; Vygotskijs teorier, det salutogena lösningsinriktade tankesättet, läroplanen för förskolan och dess syn på demokrati samt vikten av att se mer än det som syns, detta kan bland annat förklaras med att se saker ur olika perspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Lev många liv ­ läs många böcker" en kvalitativ studie om Hur Vad och Varför vi ska läsa skönlitteratur i skolan

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Palm; [2007]
  Nyckelord :Läslust; skönlitteratur; boksamtal;

  Sammanfattning : SyfteSyftet är att undersöka förhållningssätt till läsning hos elever i de yngre åldrarna samt lärare för att hitta verktygsom gynnar läsningen.Huvudfråga och BakgrundFör att kunna hjälpa eleverna att nå kursmålen i svenska måste vi som lärare finnas där och guida dem på rätt väg. LÄS MER