Sökning: "Lina SIgander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina SIgander.

  1. 1. "Du har ju svenska så du kan ta svenska som andraspråk också?" En intervjustudie med fyra gymnasielärare om deras syn på svenska som andraspråk

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Lina Sigander; Karolina Persson Jammeh; [2013]
    Nyckelord :svenska som andraspråk; swedish as a second language;

    Sammanfattning : En kvalitativ intervjuundersökning har genomförts på fyra lärare på två gymnasieskolor som alla har kopplingar till ämnet svenska som andraspråk. Vårt resultat visar att det råder betydande skillnader på hur undervisningen i svenska som andraspråk ser ut på respektive skola samthur indelningen av vilka elever som ska läsa ämnet går till. LÄS MER