Sökning: "Lina Sandell"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Lina Sandell.

 1. 1. Ungdomars delaktighet i gestaltningen av offentliga parker : en studie av ungdomsdialog, med Lina Sandells park i Uppsala som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Modalen Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :medborgardialog; medskapandeprocess; offentlig park; aktivitetstorg;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur unga kan inkluderas i medborgardialoger genom att studera en medskapandeprocess med fokus på unga, som utfördes i samband med upprustningen av Lina Sandells park. Genom intervjuer och en dokumentgranskning har studien kunnat konkretisera ungdomars effekt på gestaltningen genom att redovisa ungdomarnas önskemål i dialogen samt deras önskemåls representation i den slutgiltiga gestaltningen. LÄS MER

 2. 2. Vad som påverkar SME-företags erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel i butik : interna- och externa faktorers inverkan vid beslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Lina Sandell; Allan Khazal; [2020]
  Nyckelord :SME; mobile payments; offering; internal factors; external factors; impact; decision maker; SME; elektroniska mobila betalningsmedel; erbjudande; interna faktorer; externa faktorer; påverkan; beslutsfattare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa vilka variabler som har en inverkan på små och medelstora företags (SME-företag) erbjudande av elektroniska mobila betalningsmedel utifrån interna samt externa faktorer.   Studiens metod baseras på ett positivistiskt kunskapsideal med en deduktiv ansats där teorier för acceptansnivå och intressenter utgjort den teoretiska referensramen. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA TONÅRINGAR INSKRIVNA PÅ VÅRDAVDELNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Sandell; Annelie Westesson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnad; sjuksköterska; tonåring; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tonåringars omvårdnadsbehov är på flera plan ett brett och utmanande arbete. Den inskrivna tiden kan för tonåringar påverkas på olika sätt genom individuell anpassning av vården. Upplevelsen av vården uppfattas olika av olika individer vilket gör kunskapen i detta än mer komplex. LÄS MER

 4. 4. Employer branding inom skogsnäringen : en fallstudie av ett skogsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lina Edvardsson; Tina Sandell; [2016]
  Nyckelord :arbetstagare; employer branding; kompetens; rekrytering; skogsnäring;

  Sammanfattning : Skogsnäringen förväntas bli mer innovativ och utveckla nya produkter för att överleva i framtiden. För att svara mot förväntningarna krävs att organisationer inom skogsnäringen rekryterar arbetskraft med andra kompetenser än vad som finns i dagsläget. Civilingenjörer är den yrkeskategori som förväntas vara mest eftertraktad. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskestudenters upplevelse av förberedelse inför hjärtstopp : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lina Sandell; Tilda Ryberg; [2016]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; Hjärtstopp; Sjuksköterskeutbildning; Omvårdnad; Förberedelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Årligen drabbas cirka 15 000 personer av hjärtstopp i Sverige. Sjuksköterskanhar ett stort i ansvar i omvårdnaden vid hjärtstopp. Sjuksköterskeutbildningen strävar efter attförbereda studenterna inför omvårdnad vid hjärtstopp. LÄS MER