Sökning: "Lina Segerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Segerström.

  1. 1. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Lina Segerström; [2018]
    Nyckelord :Donald Trump; propaganda; twitter; kommunikation; Institute for Propaganda Analysis;

    Sammanfattning : Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. LÄS MER