Sökning: "Lina Shore"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lina Shore.

 1. 1. Paleogeography and shore displacement of Eastern Gotland between 9.5 and 2.8 ka cal BP

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Aleftin Barliaev; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Located in the middle part of the Baltic, the island of Gotland underwent major environmental changes, associated with different stages of the development of the basin during the Holocene, and therefore represents a promising location for shore-displacement studies. This thesis is focused on a palaeohydrological evolution of the Lina Mire, central eastern part of Gotland, in the Middle Holocene and aims to reconstruct the timing and environment of the Littorina transgression. LÄS MER

 2. 2. Tecken på omsorg : en upplevelse av strandängarna i Mariebergsskogen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Fackel; [2016]
  Nyckelord :introspektion; landskapsarkitektur; landskapspreferens; miljöpsykologi; människan i naturen;

  Sammanfattning : Naturen och människan ingår i samma kretslopp, därför är vi människor beroende av naturen. Det här arbetet handlar om vikten av att visa naturens värde. LÄS MER

 3. 3. Madison & Vine

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alinne Andersson; Lina Shore; Alexander Wegdell; [2015]
  Nyckelord :Produktplacering; marknadsföring; varumärke; konsumentpåverkan; smygreklam; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Madison & Vine: Hur uppfattar konsumenter produktplacering i film? Seminariedatum: Januari 15, 2015 Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Alinne Andersson, Lina Shore, Alexander Wegdell Handledare: Jon Bertilsson Nyckelord: Produktplacering, marknadsföring, varumärke, konsumentpåverkan, smygreklam Syfte: Målet med denna uppsats är att djupare undersöka hur konsumenter uppfattar produktplacering i film. Metod: Inledningsvis har vi gjort en förundersökning, där vi visade två utvalda filmer för totalt 20 personer. LÄS MER

 4. 4. Stranderosion i Bjärred, Lomma kommun -en undersökning av påverkan från vågor och vattenstånd / Coastal Erosion in Bjärred, Lomma Municipality - a Study on the Impact of Waves and Water Level

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Ingrid Brännlund; Lina Svensson; [2005]
  Nyckelord :offshore technology; Civil engineering; Teknik; Technological sciences; teknisk geografi; Bjärred; Erosion; vågor; vind; vattenstånd; sedimenttransport; uppspolning; sediment transport; lerkonstruktion; erosionsskydd; waves; water level; wind; wave runup; clay structure; shore protection; Hydrogeology; geographical and geological engineering; teknisk geologi; Hydrogeologi; hydraulic engineering; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Erosion är ett problem längs många stränder i Sveriges. Ett flertal stränder i Lomma kommun (sydvästra Skåne) har eroderat under en längre tid, vilket har negativt påverkat kustnära infrastrukturer och aktiviteter. LÄS MER