Sökning: "Lina Sjödén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Sjödén.

  1. 1. Smittvägar för Toxoplasma gondii hos får

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Lina Sjödén; [2010]
    Nyckelord :Toxoplasmos; Toxoplasma gondii; ovin; får; smitta; smittvägar;

    Sammanfattning : Toxoplasma gondii infekterar sina värdar i huvudsak via tre smittvägar: intag av oocystor från kattfaeces, intag av kött innehållande vävnadscystor eller transplacentalt till det ofödda fostret. Hos får har parasiten även visats kunna smitta vid sexuell kontakt, även om detta är en mycket ovanlig smittväg då baggarnas sperma är infektiös under en mycket kort tidsperiod efter infektionens inledande. LÄS MER