Sökning: "Lina Svanberg Cohen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Svanberg Cohen.

  1. 1. Compassion Focused Therapy vid ätstörningar- en pilotstudie

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :LIna Svanberg Cohen; Jonathan Cohen; [2014]
    Nyckelord :Compassion Focused Therapy; CFT; eating disorders; single-subject; guilt; self-criticism; self-compassion; Compassion Focused therapy; CFT; ätstörningar; single-subject; skam; självkritik; self-compassion;

    Sammanfattning : Compassion Focused Therapy är en integrativ transdiagnostisk behandlingsform som syftar till att öka self-compassion och minska skam och självkritik hos individer med psykisk ohälsa. Skam och självkritik har i hög grad identifierats hos personer med ätstörningar, som också ofta anses svårbehandlade. LÄS MER