Sökning: "Lina Wassberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Wassberg.

  1. 1. Barns psykiska ohälsa i förskolan: En studie om förskollärares syn på arbetet med barns psykiska ohälsa i förskolan : ”Det är inte så uppmärksammat i förskolans värld”

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

    Författare :Ida Siirtola; Lina Wassberg; [2021]
    Nyckelord :Children; mental illness; preventive work; preschool teachers; preschool.; Barn; förebyggande arbete; förskollärare; förskola; psykisk ohälsa;

    Sammanfattning : Rapporter från Folkhälsomyndigheten (2018) och Socialstyrelsen (2017) har under flera år visat att psykisk ohälsa bland barn ökat markant. Förskolan beskrivs enligt Socialstyrelsen (2004) ha en avgörande och viktig roll när det handlar om att främja en positiv psykisk utveckling hos barnen samt för att fånga upp och förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede. LÄS MER