Sökning: "Lina Wulff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Wulff.

  1. 1. "Vi fixar hellre festen själva än kommer till dukat bord" : En kvalitativ studie om brukarstyrning, delaktighet, makt och inflytande utifrån informatörernas erfarenheter på Alfa i Laholms kommun.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Åsa Wulff; Lina Byding; [2012]
    Nyckelord :funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; brukarstyrning; delaktighet; makt; inflytande; bostad;

    Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur informatörerna på Alfa i Laholms kommun uppfattar brukarstyrning med utgångspunkt i delaktighet, makt och inflytande samt om denna kunskap går att implementera på en ny servicebostad. Beslut rörande brukare fattas ofta av professionella, vilket medför ett ensidigt perspektiv snarare än brukarnas viktiga inifrånperspektiv. LÄS MER