Sökning: "Lina von Schewen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina von Schewen.

  1. 1. ”Anledningen: Hon hade träffat en annan man och ville skilja sig” : En textanalys av tidningsartiklars beskrivningar av mäns våld mot kvinnor

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Maja Mauritzson; Lina von Schewen; [2021]
    Nyckelord :causal explanations; media; men’s violence against women; newspaper articles; socio-ecological model; types of violence; violence in close relationships; media; mäns våld mot kvinnor; orsaksförklaringar; socioekologiska modellen; tidningsartiklar; våld i nära relationer; våldsformer;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur artiklar från två välkända svenskakvällstidningar beskriver det våld som män brukar mot kvinnor i nära relationer. Vidare har det undersökts vilka orsaksförklaringar tidningsartiklar använder för att beskriva mäns våld mot kvinnor. LÄS MER