Sökning: "Linda Österling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Österling.

 1. 1. Arbetsmiljöns betydelse för kreativt tänkande och utveckling av kunskap

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Henningsson-Jönsson; Marie Bartholdson; Linda Österling; [2004]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; fysisk miljö; social miljö; human kapital; struktur kapital; kreativitet; kunskap; värdeskapande; ba; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur kan arbetsmiljön i dess fysiska och sociala form stödja och stimulera kunskapsarbetaren till kreativt tänkande, samt till att skapa och sprida ny kunskap i ett värdeskapande syfte? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida arbetsmiljön i en fysisk och social bemärkelse kan leda till att humankapitalet utvecklas och undgår att eroderas. På så sätt ser vi hur arbetsmiljön, som en del av det strukturella kapitalet, bidrar till att humankapitalet kan befrämjas till en värdeskapande process. LÄS MER

 2. 2. Entreprenörens påverkan på tillväxten i små IT-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Särner; Mattias Sperlingsson; Linda Österling; Maria Andersson; [2003]
  Nyckelord :Entreprenörskap; IT-företag; entreprenöriella team; tillväxt; småföretagande; kvantitativ metod; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : PROBLEMFORMULERING: Hur påverkar entreprenörens egenskaper tillväxtmöjligheterna i ett nystartat IT-företag? Frågeställningen specificeras till att behandla egenskaperna utbildning, ålder och tidigare erfarenheter samt utökas till att studera vikten av att grundandet sker i team. SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera huruvida några utvalda egenskaper hos entreprenören eller entreprenörerna påverkar ett nystartat IT-företags tillväxt, samt om företagsetableringar inom denna bransch, för bästa utfall bör ske i team. LÄS MER