Sökning: "Linda Ahl"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda Ahl.

 1. 1. Kvinnors attityder till genital klamydia och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Ahl; Louise Liljegren; [2012]
  Nyckelord :klamydiainfektion; kvinnor; symtom; infertilitet; provtagning; stigmatisering; partnerspårning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klamydia trachomatis är en sexuellt överförbar sjukdom, vilken ökar i Sverige. När infektionen förekommer hos kvinnor är det vanligast att den är symtomfri. Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa vad kvinnor har för attityder till genital klamydia och de konsekvenser som kan förekomma. LÄS MER

 2. 2. Förskolepedagogens syn på barns lärande i naturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Linda Sirén; Kerstin Ahl; [2010]
  Nyckelord :Förskola; lärande; natur och pedagoger;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att studera pedagogers syn på lärandet i naturen.Frågeformuleringarna som använts har syftat på pedagogernas intresse för naturen, pedagogernas engagemang samt medupptäckande tillsammans med barnen och barnens lärande i naturen. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning, kontext och kompetens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för matematik och fysik

  Författare :Linda Ahl; [2007]
  Nyckelord :Matematik Problemlösning Kontextualisering Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur matematiklärarstudenter ska introducera problemlösning för sina elever och vad som påverkar studenternas tolkningar av problem. Jag har även undersökt vilka kompetenser studenterna anser att en matematiklärare behöver ha för att genomföra en framgångsrik undervisning i matematik genom problemlösning. LÄS MER

 4. 4. Vad styr barnens val av litteratur? : en undersökning om flickors och pojkars val av skönlitteratur sett ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Linda Ahl; Elisabeth Holm; [2006]
  Nyckelord :Litteraturval; Skönlitteraturxgenusaspekter;

  Sammanfattning : Enligt forskning så har flickors och pojkars läsning minskat kraftigt de senaste åren. Genom läsningen förstärks språk och läsförståelsen som i sin tur påverkar synen på omvärlden. Det är viktigt att ta reda på vad som intresserar flickor och pojkar för att öka intresset för läsning. LÄS MER

 5. 5. Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linda Ahl; [2004]
  Nyckelord :Datalogi; multimedia; dator; systemutveckling; metod; Datalogi;

  Sammanfattning : Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. LÄS MER