Sökning: "Linda Aideborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Aideborn.

  1. 1. Mål för att förebygga undernäring inom äldreomsorgenEn kvalitativ innehållsanalys av kostpolicydokument

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Linda Aideborn; [2021-08-30]
    Nyckelord :Undernäring; Måltidsmodellen; Äldreomsorg; kostpolicydokument;

    Sammanfattning : Livslängden ökar bland de äldre och alltflerdrabbas av olika besvär såsom skörhet, försämrad rörelseförmåga men även andra sjukdomar.Undernäringen är ett stort problem inom äldreomsorg och karaktäriseras som ett bristande tillstånd mellan energibalansen och nedbrytningsprocessen som regleras av sjukdom samt åldrande. LÄS MER