Sökning: "Linda Almestrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Almestrand.

  1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress på arbetsplatsen : De första två åren

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Linda Almestrand; Johanna Näshammar; [2019]
    Nyckelord :stress; stressorer; nyutexaminerade sjuksköterskor; övergång; handledning; arbetsbelastning;

    Sammanfattning : Bakgrund och Problemformulering: Det är väl beforskat att många sjuksköterskor upplever stress. Stress kan leda till negativa konsekvenser för individen, patienten och samhället. Nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva andra typer av utmaningar än den erfarna sjuksköterskan gör. LÄS MER